ناصر رضایی

مدرس آواز

شروع فعالیت: ۱۳۷۴

اساتید: چنگیز کاکاوند،  مرحوم رضوی سروستانی،  نوربخش، بابایی ملک، علی جهاندار.

  • همکاری با آموزشگاه ماهور، فرهنگ و آوا
  • اجرا در صدا وسیمای قزوین
  • اجرا متعدد در رادیو قزوین
  • همکاری با گروه موسیقی طرز
  • همکاری با گروه موسیقی ماهور